Ai Là Người Ký Quyết Định/Nghị Định Thành Lập Đhqg-Hcm

MỤC LỤC VĂN BẢN

CHÍNH PHỦ –

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Số: 186/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

VỀĐẠI HỌC QUỐC GIA

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học quốcgia,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Nghị định này quy định vị trí, chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đại học quốc gia.

Bạn đang xem: Ai là người ký quyết định/nghị định thành lập đhqg-hcm

2. Nghị định này áp dụng đối với Đại học Quốc giaHà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là Đại học quốcgia), các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý và hoạt động củaĐại học quốc gia.

Điều 2. Vị trí và chức năng

1. Đại học quốc gia là cơ sở giáo dục đại học công lậpbao gồm tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộccác lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp để đào tạo các trình độcủa giáo dục đại học; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ đangành, đa lĩnh vực chất lượng cao, được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển.

2. Đại học quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấuhình Quốc huy và tài khoản riêng; là đầu mối được giao các chỉ tiêu về ngânsách và kế hoạch.

3. Đại học quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của BộGiáo dục và Đào tạo về giáo dục và đào tạo, của Bộ Khoa học và Công nghệ vềkhoa học và công nghệ, của các bộ, ngành khác và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Đạihọc quốc gia đặt trụ sở trong lĩnh vực được phân công theo quy định của Chínhphủ và phù hợp với pháp luật.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn củaĐại học quốc gia

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch pháttriển của Đại học quốc gia.

Xem Thêm : Top 6 xe tay ga tầm 50 triệu đáng mua nhất năm 2022

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học,hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng nhân tài khoa học;chuyển giao tri thức và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triểnkinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.

3. Quản lý, điều hành, sử dụng và chia sẻ các nguồnlực, cơ sở vật chất dùng chung trong Đại học quốc gia, bảo đảm tính hữu cơ, đồngbộ và hiệu quả; huy động nguồn lực của xã hội để xây dựng Đại học quốc giathành cơ sở giáo dục đại học từng bước đạt chuẩn quốc tế, khu vực.

4. Nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học nhằm gópphần xây dựng các định hướng, chủ trương, chính sách, chiến lược, kế hoạch pháttriển kinh tế – xã hội của đất nước; đề xuất và thực hiện các chương trìnhnghiên cứu khoa học trọng điểm quốc gia theo quy định.

5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Thủ tướngChính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành cóliên quan theo quy định; chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và Ủyban nhân dân cấp tỉnh nơi Đại học quốc gia đặt trụ sở theo quy định.

6. Được quyền tự chủ cao trong các hoạt động về đàotạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy theo Quychế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại họcthành viên và có cơ chế tài chính đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định.

7. Được thí điểm mở các ngành, chuyên ngành đào tạomới, ngoài danh mục các ngành, chuyên ngành đào tạo đã được quy định, nhằm đáp ứngnhu cầu xã hội và thực hiện trên cơ sở có đủ các điều kiện theo quy định; báocáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo dõi, kiểm tra.

8. Được phê duyệt chương trình liên kết đào tạo vớinước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tổ chức tại Đại học quốc gia theoquy định của pháp luật.

9. Được làm việc trực tiếp với các bộ, cơ quanngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương. Khi cần thiết, Giám đốc Đại học quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủvề những vấn đề liên quan đến hoạt động và phát triển của Đại học quốc gia.

Xem thêm: Màu Sắc Hoa Thay Đổi Tùy Độ Ph Của Đất, Cẩm Tú Cầu Và Cách Điều Chỉnh Độ Ph

10. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theoquy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức của Đại học quốc gia thực hiệntheo quy định của Luật giáo dục đại học và được cụ thể hóa trong Quy chế tổ chứcvà hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên doThủ tướng Chính phủ ban hành.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trườngđại học thành viên, viện nghiên cứu khoa học thành viên của Đại học quốc gia; Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Phân hiệu (nếu có) của Đại họcquốc gia.

Điều 5. Hội đồng Đại học quốcgia

1. Hội đồng Đại học quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạnsau đây:

a) Phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch pháttriển của Đại học quốc gia;

b) Quyết nghị về phương hướng hoạt động đào tạo,khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học củaĐại học quốc gia;

c) Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướngphát triển của Đại học quốc gia;

d) Quyết nghị về việc thành lập, giải thể, sáp nhập,chia, tách các tổ chức và thông qua đề án thành lập, giải thể, sáp nhập, chia,tách các tổ chức của Đại học quốc gia theo quy định của Luật giáo dục đại học,Luật khoa học và công nghệ;

đ) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồngĐại học quốc gia, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Đại họcquốc gia.

2. Thành viên Hội đồng Đại học quốc gia gồm:

a) Giám đốc, các Phó Giám đốc; Bí thư Đảng ủy, Chủtịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của Đại học quốcgia; Hiệu trưởng các trường đại học thành viên; Viện trưởng các viện nghiên cứukhoa học thành viên;

Xem Thêm : Logo Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

b) Đại diện cơ quan quản lý nhà nước; một số thànhviên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinhdoanh.

3. Nhiệm kỳ của Hội đồng Đại học quốc gia là 05 nămvà theo nhiệm kỳ của Giám đốc Đại học quốc gia. Hội đồng Đại học quốc gia làmviệc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

4. Thủ tục thành lập, số lượng và cơ cấu thànhviên; nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Đại học quốc gia; tiêu chuẩn, nhiệm vụvà quyền hạn của chủ tịch, thư ký; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch và cácthành viên Hội đồng Đại học quốc gia được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chứcvà hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên doThủ tướng Chính phủ ban hành.

5. Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễnnhiệm Chủ tịch Hội đồng Đại học quốc gia.

Điều 6. Giám đốc, Phó Giám đốcĐại học quốc gia

1. Giám đốc Đại học quốc gia là người đại diện choĐại học quốc gia trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của Đạihọc quốc gia theo quy định của pháp luật và của Nghị định này; có nhiệm vụ vàquyền hạn sau:

a) Ban hành các quy định nội bộ trong Đại học quốcgia theo thẩm quyền;

b) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giảithể các tổ chức của Đại học Quốc gia theo thẩm quyền được giao trên cơ sở quyếtnghị của Hội đồng Đại học quốc gia; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứngđầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộcĐại học quốc gia;

c) Tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng Đại họcquốc gia;

d) Xây dựng quy hoạch và tổ chức thực hiện công tácphát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của Đại học quốc gia;

đ) Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiêncứu khoa học, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học của Đại họcquốc gia;

e) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sựgiám sát, thanh tra, kiểm tra về các hoạt động của Đại học quốc gia theo quy định;

g) Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;tiếp thu ý kiến và chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong Đại họcquốc gia;

h) Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ củaGiám đốc Đại học quốc gia và Ban Giám đốc trước Hội đồng Đại học quốc gia;

i) Là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề toàn bộ công tác quản lý tài chính và tài sản của Đại học quốc gia; thực hiệnquyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm công khai, minh bạch về tài chính theo quyđịnh của pháp luật; chấp hành các quy định về kế toán và kiểm toán;

k) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định củapháp luật.

2. Phó Giám đốc Đại học quốc gia giúp Giám đốc Đạihọc quốc gia quản lý và điều hành các hoạt động của Đại học quốc gia; trực tiếpphụ trách một số lĩnh vực công tác theo phân công của Giám đốc Đại học quốc giavà giải quyết các công việc do Giám đốc Đại học quốc gia giao; chịu trách nhiệmtrước Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Đại học quốc gia và trước pháp luật về nhiệmvụ được phân công; Đại học quốc gia có không quá 04 Phó Giám đốc.

3. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc,Phó Giám đốc Đại học quốc gia.

Điều 7. Hiệu lực thi hành vàtrách nhiệm thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01tháng 01 năm 2014 và thay thế Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm2001 của Chính phủ về Đại học quốc gia.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủtrưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương và Giám đốc Đại học quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Nghị địnhnày./.

Xem thêm: Máng Uống Nước Tự Động Cho Gà Vịt Dụng Cụ Chăn Nuôi Kinh Bắc

Nơi nhận: – Ban Bí thư Trung ương Đảng; – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; – HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; – Văn phòng Tổng Bí thư; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; – Văn phòng Quốc hội; – Tòa án nhân dân tối cao; – Viện kiểm sát nhân dân tối cao; – Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; – Kiểm toán Nhà nước; – Ngân hàng Chính sách xã hội; – Ngân hàng Phát triển Việt Nam; – Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; – Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; – Đại học Quốc gia Hà Nội; – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; – VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; – Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

Nguồn: https://firstreal.com.vn
Danh mục: Tài Chính

Related Posts

Mức phạt tiền thuế chậm nộp? Cách tính và cách hạch toán?

cách tính tiền chậm nộp thuế gtgt 2021

Bảng giá bảo dưỡng xe máy Honda mất bao nhiêu tiền – Giá mùa tết

thay phốt xe máy bao nhiêu tiền

Cách viết công văn xin giảm tiền thuê văn phòng chuẩn chỉnh từ A-Z

công văn xin miễn giảm tiền thuê mặt bằng

Mất tiền trong tài khoản ngay sau cuộc gọi của “nhân viên ngân hàng”

techcombank làm mất tiền của khách

Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay ngày 9 tháng 1 năm 2022

kqxs tiền giang 9/1/2022

Thay màn hình Oppo A5s giá bao nhiêu tiền? Bảng giá

thay màn hình oppo a5s hết bao nhiêu tiền