Tài Chính

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần mới nhất

Bạn đang quan tâm đến Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần mới nhất phải không? Nào hãy cùng FIRSTREAL đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần mới nhất tại đây.

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay. Trong Công ty cổ phần Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường được tổ chức dưới dạng các cuộc họp.

mau-bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-cong-ty-co-phan

Bạn đang xem: Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến miễn phí qua điện thoại: 1900.6568

Trong bài viết này, Dương Gia sẽ cung cấp tới các bạn các trường hợp cụ thể phải họp Đại hội đồng cổ đông cũng như mẫu biên bản họp, các trường hợp phải họp đại hội đồng cổ đông, cách soạn biên bản họp đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ và chính xác nhất.

1. Các trường hợp phải họp đại hội đồng cổ đông

Theo quy định tại Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 thì Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.

– Họp thường niên

Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Báo cáo tài chính hằng năm;

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

XEM THÊM:  Iphone bị mất sóng không dò ra mạng

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

– Họp bất thường

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

b) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Mẫu biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Tải về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

—————- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..- BB/CP……….. ——-o0o——-

………….., ngày …. tháng … năm ….

Có thể bạn quan tâm: TẠI SAO VIỆT NAM KHÔNG THỰC HIỆN GÓI KÍCH CẦU 2

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN …

( V/v: ………)

Hôm nay, ngày…………. , tại trụ sở: CÔNG TY CP……

Địa chỉ trụ sở công ty:……

Điện thoại:……

Công ty Cổ phần………… tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông…..

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: …..h đến …..h

Chủ toạ cuộc họp: Ông/Bà: …..

Thư ký cuộc họp: Ông/Bà: ……..

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông Nguyễn Văn A – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

2. Ông Nguyễn Văn B – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

3. Ông Nguyễn Văn c – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

XEM THÊM:  DANH SÁCH NGƯỜI MẪU, DIỄN VIÊN BÁN DÂM 2500 USD GỒM NHỮNG AI?

4. Bà Nguyễn Thị C – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông có mặt:……

+ Số cổ đông vắng mặt:…..

+ Số cổ đông được uỷ quyền:……

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp:…..

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Chủ toạ cuộc họp, Ông/Bà ….. đọc dự thảo Quyết định …… với nội dung cụ thể như sau:

…….

Thảo luận.

……..

– Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định

Xem thêm: Event Cf: Triệu Tập Chiến Binh

Tán thành: 100% cổ đông dự họp tán thành tương đương 100% phiếu biểu quyết.

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc …. giờ cùng ngày.

CHỦ TOẠ THƯ KÝ

3. Cách soạn biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Quốc hiệu và tiêu ngữ.

– Tên văn bản và trích yếu nội dung.

– Ngày… tháng… năm… giờ… (ghi rất cụ thể thời gian giờ phút lập biên bản).

– Thành phần tham dự (kiểm tra, xác nhận sự kiện thực tế dự hội họp…).

– Diễn biến sự kiện thực tế (phần nội dung).

+ Số liệu, sự kiện phải chính xác, cụ thể.

+ Ghi chép trung thực, đầy đủ không suy diễn chủ quan.

+ Nội dung phải có trọng tâm, trọng điểm.

– Thủ tục chặt chẽ, thông tin có độ tin cậy cao (nếu có tang vật, chứng cứ, các phụ lục diễn giải phải giữ kèm biên bản). Đòi hỏi trách nhiệm cao ở người lập và những người có trách nhiệm ký chứng nhận biên bản. Thông tin muốn chính xác có độ tin cậy cao phải được đọc cho mọi người có mặt cùng nghe, sửa chữa lại cho khách quan, đúng đắn và tự giác (không được cưỡng bức) ký vào biên bản để cùng chịu trách nhiệm.

XEM THÊM:  Gói Cước 165K Của Viettel

– Phần kết thức (ghi thời gian và lý do).

– Thủ tục ký xác nhận.

Lưu ý:

– Cần tìm hiểu và phác thảo qua nội dung cuộc họp: dù là cuộc họp bất thường hay cuộc họp thường niên của Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên công ty.

– Cần chuẩn bị trước mẫu biên bản họp cho từng cuộc họp, cho từng loại hình doanh nghiệp, cho từng quy mô nội dung cuộc họp.

– Tên cơ quan.

– Loại hình cuộc họp. Đây có phải là cuộc họp định kỳ hàng tuần hay hàng năm, cuộc họp của một nhóm nhỏ, hay một cuộc họp được triệu tập cho một mục đích đặc biệt?

– Ngày, giờ và địa điểm. Để lại chỗ trống để điền thời gian bắt đầu và kết thúc.

– Tên của chủ tọa hoặc lãnh đạo cuộc họp và tên của thư ký (hoặc người thay mặt)

– Danh sách thành phần “có mặt” và thành phần “vắng mặt”. Đây là nội dung cần thiết trong bảng danh sách thành phần tham dự. Hãy ghi chú xem cuộc họp có đủ số đại biểu quy định (số lượng người tham dự tối thiểu để thực hiện bỏ phiếu).

– Chỗ trống để bạn kí tên. Là thư ký ghi chép biên bản, bạn luôn phải ký tên vào biên bản do mình lập. Ngoài ra, tùy theo quy định của từng cơ quan, bạn có thể sẽ phải ký tên khi biên bản được duyệt.

– Kết quả bỏ phiếu. Nếu việc bỏ phiếu thành công, viết “bỏ phiếu được tiến hành thành công”, nếu không, hãy viết là “bỏ phiếu không thành công”.

– Ghi lại tất cả các chỉ thị và quyết định. Bất cứ khi nào một quy trình bị phản đối, hãy ghi chép lại toàn bộ nội dung phản đối và cơ sở của sự phản đối, cũng như toàn bộ các phán quyết do Chủ tịch đưa ra.

Xem thêm: 6 Chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả – Đứng vững trên thị trường

Vậy là đến đây bài viết về Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần mới nhất đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Firstreal.com.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button