Nội dung phấn đấu rèn luyện của đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (80.91 KB, 4 trang )

Bạn đang xem: Nội dung phấn đấu rèn luyện của đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Xem Thêm : Các Năm Nhuận Từ 2001 Đến Nay

Họ và tên: TRƯƠNG THỊ KIM NGÂNLớp: Đảng viên mớiĐơn vị công tác: UBND phường Phước Long ACÂU HỎI THẢO LUẬNBÀI: PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂXỨNG ĐÁNG VỚI DANHHIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNGCỘNG SẢN VIỆT NAMCÂU 11: Nội dung phấn đấu rèn luyện của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay? Liênhệ thực tế?Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân ViệtNam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Là những người có trách nhiệm góp phầnxây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thựchiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách đó. Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là ngườilãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng, phải người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối,chủ trương của Đảng.*Nội dung phấn đấu rèn luyện của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay:1. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng- Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên, làtiêu chí phân định đảng viên và quần chúng; là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên; là căn cứđể tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên đểrèn luyện, phấn đấu.- Điểm 1 điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIthông qua đã xác định.Tiêu chuẩn đảng viên như sau:- “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giaicấp công nhân, nhân dân lao động và đân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởngcủa Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi íchcá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảngvà pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lốisống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân, phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìnđoàn kết thống nhất trong Đảng”.-Những tiêu chuẩn đảng viên thể hiện qua các điểm sau:+ Một là, về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị. Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên định lập trường cáchmạng của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng là xây dựngchủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thửthách nào. Có mục tiêu, lý tưởng là tiêu chí phân biệt giữa đảng viên và quần chúng. Mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ thể của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiệnnay là phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóađất nước, thực hiện thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổquốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thái độ và sự tham gia tích cực thực hiện đường lối đổi mới là thước đo phẩm chất, nănglực, vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên.1+ Hai là, về nhận thức, kiến thức, năng lực toàn diện thực hiện công cuộc đổi mới đấtnước. Nếu chỉ có nhiệt tình và lòng dũng cảm không thôi thì không thể xây dựng thành côngchủ nghĩa xã hội, mặc dù nhiệt tình cách mạng và lòng dũng cảm là yếu tố cực kỳ quan trọng. Đểxây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, những nguời cộng sản còn phải có kiến thức, có trình độvăn hoá cao, có trí thông minh và năng lực làm việc. Muốn thế phải không ngừng học tập, họctập một cách kiên trì và nghiêm túc; không bằng lòng với những kinh nghiệm của mình; kiêungạo cộng sản là báo hiệu một sự tụt hậu… Đổi mới ở nước ta hiện nay là cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc, diễn ra trêntất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong tình hình đó đảng viên phải không ngừng bồidưỡng những kiến thức về mọi mặt để có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.+ Ba là, về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viện phải nâng cao đạo đức cách mạng,quét sạch chủ nghĩa cá nhân, mà nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng là trung với nước, hiếuvới dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, có tinh thần quốc tếtrong sáng, luôn xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân… Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có là lòng yêu nước sâu sắc, tôntrọng và hết lòng phục vụ nhân dân, kiện định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cóthái độ tích cực ủng hộ xu thế đổi mới, tham gia vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng;thống nhất giữa lời nói và việc làm. Đạo đức, lối sống mới yêu cầu phải dũng cảm vạch trần, phê phán những biểu hiện cơhội, cá nhân chủ nghĩa, những mưu toan dựa vào xu thế và hoàn cảnh đổi mới để tìm kiếm lợi íchriêng cho bản thân mình. Tư tưởng và ý thức đạo đức phải đi liền với hành động, trong lao động, trong công việc,trong quan hệ với con người, trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn và làm lành mạnh các quanhệ xã hội.+ Bốn là, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của của Đảng trên cơ sởthực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tựphê bình và phê bình. Đoàn kết trong Đảng là yêu cầu tối quan trọng của Đảng Cộng sản. Nền tảng của sự đoànkết trong Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, đường lốivà các nguyên tắc tổ chức Đảng. Sức mạnh của Đảng là ở tính thống nhất: thống nhất quan điểm, thống nhất ý chí, thốngnhất hành động. Tập trung dân chủ là nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất của Đảng. Đảng viên có trách nhiệm tích cực tham gia thảo luận các vấn đề thuộc về đường lối, chủtrương của Đảng, có quyền chất vấn, tranh luận một cách thẳng thắn; đồng thời chú ý lắng nghevà tôn trọng ý kiến của người khác. Khi đã thành quyết định của tập thể thì phải nghiêm túc chấphành, không được phát ngôn tuỳ tiện hoặc lan truyền những ý kiến, quan điểm riêng của mìnhbên ngoài các hội nghị Đảng.+ Năm là, gắn bó mật thiết với quần chúng.2 Sức mạnh vô địch của Đảng là ở mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân. Phát huydân chủ, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Đây là một vấn đề hết sức quantrọng, một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chínhquyền. Sự gắn bó với quần chúng, mối liên hệ mật thiết với quần chúng không chỉ là một tiêuchuẩn của nhân cách đảng viên, mà còn là sự thử thách đặc biệt thể hiện năng lực hoạt độngchính trị – thực tiễn, phương pháp và phong cách làm việc của mỗi đảng viên.+ Sáu là, kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng có nguyên nhân từ đường lối quốc tếđúng đắn của Đảng. Nhiệm vụ của người đảng viên là phải thực hiện đúng đắn đường lối đó củaĐảng. Bước vào giai đoạn mới, vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt Nam mang nộidung mới. Đó là kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kếthợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nguồn lực bên trong và bê ngoài, làm tốt nghĩa vụquốc tế trong sáng trong hoàn cảnh mới.2. Không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sảnKhái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: Cá nhân một con người mang danh hiệu đảngviên và một thành viên của Đảng. Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý củamình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó, nhờ có phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ,tạo điều kiện của tổ chức đảng.-Về mặt cá nhân:Trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con ngườiViệt Nam, đó là:+ Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ýchí vươn lên đưa đất nước thoát nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới trong sựnghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.+ Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung.+ Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷcương phép nước, quy ước của cộng đồng, có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.+ Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, năng suất cao vì lợi íchcủa bản thân, gia đình, tập thể và xã hội.+ Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực.-Về tư cách thành viên của tổ chức đảng:+ Yêu cầu của sự phấn đấu là giữ vững, tự khẳng định tư cách người cộng sản của mình vàkhông ngừng vượt lên chính mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “tất cả các đảngviên, cán bộ vàchi bộ cần phải thường xuyên ôn lại, tự liên hệ và giữ đúng những tiêu chuẩn của người đảngviên…”, coi đó là cách tốt nhất để xứng đáng với danh hiệu người cộng sản.+ Phải có ý chí phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thường xuyên rènluyện phẩm chất đạo đức, không nể nang, né tránh; kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng3tiêu cực, tham nhũng, suy thoái ở ngay trong bản thân mỗi đảng viên, trong từng tổ chức đảng,cơ quan nơi mình sinh hoạt, công tác, ở trong Đảng và trong xã hội; dũng cảm đấu tranh chốngcác tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch.-Về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân:+ Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân ở nước ta đã xuất hiện từ lâu trong quá trình tiến hànhcông cuộc đổi mới. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Đại hội X đã thảo luận, biểu quyết và thôngqua chủ trương: “Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sáchcủa Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trungương”.+ Cơ sở để Đại hội thông qua chủ trương trên là do nước ta đang trong chặng đường đầu của thờikỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, với trình độ phát triển thấp kém của lực lượng sản xuất. Nhiệmvụ trung tâm hiện nay là phát triển kinh tế, giải phóng mạnh mẽ các tiềm năng phát triển trong xãhội, trong đó có trên 3 triệu đảng viên. Đó là thực hiện lời dạy của V.I. Lênin, phải qua “nhữngbước trung gian”, “bắc những nhịp cầu nhỏ” từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội.+ Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, các thành phần kinh tếcùng phát triển bình đẳng và đều là bộ phận cấu thành hữu cơ của nền kinh tế, kinh tế tư nhânkhông đối lập với kinh tế nhà nước. Phát triển kinh tế tư nhân cũng là để phát triển nền kinh tếthị trường định hướng lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.+ Tuy nhiên, nền kinh tế tư nhân, do chịu tác động của các quy luật thị trường có thể có nhữngtác động tiêu cực đến tiêu chuẩn của người đảng viên. Để hạn chế những tác động tiêu cực đó.Nghị quyết Đại hội X yêu cầu đảng viên phải khác với những công dân khác là ngoài việc chấphành đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, còn phải chấp hành Điều lệ Đảng và những quyđịnh trong Đảng, để làm kinh tế tư nhân nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn và giữ đúng tư cách đảngviên.Thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Hội nghị Trung ương 3 khóa X đã thông qua những quy địnhđối với đảng viên làm kinh tế tư nhân. Nhiệm vụ của mỗi đảng viên khi làm kinh tế tư nhân làphải thực hiện tốt những quy định này.* Liên hệ thực tiễn:Là một công chức Ủy ban nhân dân phường, tôi luôn xác định phải kiên định lậptrường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảovệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ XHCN, vững vàng, khôngdao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụcông tác. Luôn có tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Luôn đoàn kết, giúp đỡđồng nghiệp; tận tâm trong công việc; tận tình trong phục vụ nhân dân.Luôn là người đi đầu, làm gương trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhànước, đồng thời vận động gia đình, láng giềng cùng thực hiện.Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống các tiêu cực xã hội và tệ nạnxã hội, phê phán những biểu hiện mơ hồ, cực đoạn hay tư tưởng sai lệch.Học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên traudồi đạo đức cách mạng, thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chícông vô tư.4

KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGUỜI ĐẢNG VIÊN ĐCSVN pdf 20 8 76 BÀI 9: KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANH HIỆU NGUỜI ĐẢNG VIÊN ĐCSVN pps 4 29 336

Xem thêm: Hỏi Đáp Toán Lớp 6: Có Bao Nhiêu Số Có 3 Chữ Số Khác Nhau? ?

Xem Thêm : 4000 Yen Nhật đến Đồng việt nam | Đổi 4000 JPY VND

tóm tắt tiếng anh chủ trương và sự chỉ đạo cuả đảng cộng sản việt nam về hợp tác giáo dục – đào tạo với các nước asean từ năm 1995 đến năm 2010 33 586 0 tóm tắt chủ trương và sự chỉ đạo cuả đảng cộng sản việt nam về hợp tác giáo dục – đào tạo với các nước asean từ năm 1995 đến năm 2010 27 629 0 tư tưởng hồ chí minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong sự nghiệp đổi mới 24 1 0 HỌC PHẦN ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 37 404 0 Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam 2 758 2 Hãy phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh 5 1 4 quan điểm thực tiễn của triết học mác lê non và sự vận đụng của đảng cộng sản việt nam vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta 116 466 1 Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu,phương châm đối ngoại và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 129 644 1

Xem thêm: Mạng Gpon Là Gì – Mạng Gpon Được Hiểu Như Thế Nào

(23.18 KB – 4 trang) – PHẤN đấu và rèn LUYỆN để XỨNG ĐÁNG với DANH HIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

Nguồn: https://firstreal.com.vn
Danh mục: Tài Chính

Related Posts

Mức phạt tiền thuế chậm nộp? Cách tính và cách hạch toán?

cách tính tiền chậm nộp thuế gtgt 2021

Bảng giá bảo dưỡng xe máy Honda mất bao nhiêu tiền – Giá mùa tết

thay phốt xe máy bao nhiêu tiền

Cách viết công văn xin giảm tiền thuê văn phòng chuẩn chỉnh từ A-Z

công văn xin miễn giảm tiền thuê mặt bằng

Mất tiền trong tài khoản ngay sau cuộc gọi của “nhân viên ngân hàng”

techcombank làm mất tiền của khách

Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay ngày 9 tháng 1 năm 2022

kqxs tiền giang 9/1/2022

Thay màn hình Oppo A5s giá bao nhiêu tiền? Bảng giá

thay màn hình oppo a5s hết bao nhiêu tiền