Tài Chính

Quyết định bổ nhiệm kế toán 2022

Bạn đang quan tâm đến Quyết định bổ nhiệm kế toán 2022 phải không? Nào hãy cùng FIRSTREAL đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Quyết định bổ nhiệm kế toán 2022 tại đây.

Giấy bổ nhiệm kế toán

Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán Tải về

Mẫu quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán dùng khi doanh nghiệp quyết định bổ nhiệm người đảm nhiệm công tác kế toán trong công ty. Đối với các doanh nghiệp chưa có kế toán trưởng thì việc bổ nhiệm người phụ trách kế toán là rất cần thiết. Mời các bạn tham khảo mẫu sau đây.

Trong các công ty, doanh nghiệp kế toán giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, do vậy việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho kế toán là điều cần thiết. Quyết định bổ nhiệm kế toán ghi nhận rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều quan trọng hơn là thể hiện trách nhiệm của họ trong việc quản lý, giám sát hoạt động tài chính và thuế của doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo các mẫu bổ nhiệm kế toán dưới đây.

Bạn đang xem: Giấy bổ nhiệm kế toán

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán/kế toán trưởng

 • 1. Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán
 • 2. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng số 1
 • 3. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng số 2
 • 4. Quyết định bổ nhiệm kế toán số 1
 • 5. Quyết định bổ nhiệm kế toán số 2
 • 6. Hình ảnh quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

1. Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán

Theo luật doanh nghiệp 2014 thì Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc văn phòng đại diện là người đại diện công ty, đại diện đơn vị trực thuộc doanh nghiệp trong việc điều hành, tổ chức bộ máy hoạt động. Đây cũng là chức danh có thẩm quyền bổ nhiệm người làm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán công ty, đơn vị trực thuộc công ty.

Ngoài ra theo điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Luật kế toán số 88/2015/QH13: Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp Luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Khi thay đổi kế toán trưởng, phụ trách kế toán, người đại diện theo pháp Luật của đơn vị kế toán hoặc người quản lý, Điều hành đơn vị kế toán phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng, phụ trách kế toán cũ và kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới, đồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan trong đơn vị và cho các cơ quan nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch biết họ tên và mẫu chữ ký của kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới chịu trách nhiệm về công việc kế toán của mình kể từ ngày nhận bàn giao công việc. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình phụ trách.

XEM THÊM:  Phân tích kỹ thuật là gì? Tìm hiểu phân tích kỹ thuật trong thị trường tài chính

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng số 1

Quyết định bổ nhiệm kế toán là mẫu được sử dụng trong các doanh nghiệm để thông báo quyết định về việc bổ nhiệm công tác kế toán trong đơn vị, công ty, tổ chức, doanh nghiệp. Các nội dung trong mẫu quyết định cần ghi rõ trách nhiệm, quyền hạn, chức năng…. Dưới đây là Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng dành cho các công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân…

CÔNG TY……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …/20…/QĐ – ………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm 20..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY …..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020.

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………….;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty………………………;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: ………………………….. Giới tính: ……………

Sinh ngày: …./…./…. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: ………………

Nơi cấp: ………………..….. Ngày cấp: …/…/….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………

…………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………

…………………………………………………………….

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty ………………………………

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

XEM THÊM:  Cách Dùng Used To Và Would

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3

Xem thêm: Cấp CMND 12 số toàn quốc

– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng số 2

CÔNG TY TNHH …

…..***…..

Số: …/20../QĐ – ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

Hà Nội, ngày tháng năm 20….

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH……………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty….

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH …… ;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH…… ;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ……………………. Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./………………. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………. do công an ……….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………….

Giữ chức vụ: Kế tóa trưởng Công ty TNHH………………………

Điều 2. Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3

– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

4. Quyết định bổ nhiệm kế toán số 1

Công ty……………….

Số……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

QUYẾT ĐỊNHVề việc bổ nhiệm kế toán / kế toán trưởng__________________

Xem thêm: THÔNG TIN VỀ PHIM BẢO VỆ ÔNG CHỦ

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

XEM THÊM:  Thi bằng lái xe máy A1 bao nhiêu tiền? Chi phí phát sinh là gì?

– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………….. ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà: …………………………………………………………………

CMND số: ………………………………………………………………………………………..

Nơi cấp:……………………………………. Ngày cấp: ……………………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………..

Giữ chức vụ kế toán / kế toán trưởng…………………………………. công ty phụ trách chuyên môn……………………………………………………………………………

Điều 2: Ông/Bà………………………………………………. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ sở hữu về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Giám đốc công ty

5. Quyết định bổ nhiệm kế toán số 2

Nội dung cơ bản của Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán như sau:

Công ty …………..

Cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014.

– Căn cứ giấy chứng nhận ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội………….. ngày…………….

– Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc Công ty.

– Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm người phụ trách kế toán)

…….., ngày tháng …. năm …..

Điều I:

Nay bổ nhiệm ông (bà)…………………………………………

Sinh ngày:…………….tháng ………năm …………

CMND số : ……………… Cấp ngày:…………………………..

Nơi cấp:……………………………………………………….

Địa chỉ cư trú:……………………………………………………….

Nghề nghiệp: Kế toán.

Giữ chức vụ: Người phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày ký quyết định.

Điều II:

Mức lương được hưởng: ………….. (Có thể theo thỏa thuận)

Điều III: Trách nhiệm và quyền hạn

– Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ trách kế toán .

– Giao dịch Ngân hàng, cơ quan thuế, kho bạc Nhà nước và các chức năng liên quan đến hệ thống kế toán Công ty .

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Công ty trên cương vị kế toán trưởng .

Điều IV: Các phòng ban Công ty và ông (bà)……………..căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

 • Cơ quan thuế…
 • Kho bạc Nhà nước…
 • Lưu VP

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(ký tên, đóng dấu)

6. Hình ảnh quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

Trên đây là Quyết định bổ nhiệm kế toán viên và Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng 2022 dành cho các cơ quan, doanh nghiệp. Các bạn có thể tải về hoàn toàn miễn phí để sử dụng cho doanh nghiệp mình.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm: 【hướng dẫn】 nạp nguyên bảo qua kênh sms

 • Mẫu đơn xin việc ngành Kế toán tổng hợp
 • Mẫu bảng mô tả công việc của kế toán thanh toán
 • Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán

Vậy là đến đây bài viết về Quyết định bổ nhiệm kế toán 2022 đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Firstreal.com.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button