Biểu mẫu nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông có tính quyết định lớn và có tầm ảnh hưởng trong công ty cổ phần. Theo quy định tại điều 143 luật doanh nghiệp quy định về hình thức thông qua nghị quyết của hội đồng cổ đông như sau:

  1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
  2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

Bạn đang xem: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

b) Định hướng phát triển công ty;

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Tổ chức lại, giải thể công ty

Theo đó với những vấn đề quan trọng của công ty như sửa đổi, bổ sung các nội dung điều lệ của công ty thì nghị quyết của đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết. Trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác.

Ở bài viết này Công ty luật NVCS xin gửi đến bạn đọc Biểu mẫu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ công ty. Những thắc mắc liên qua đến biểu mẫu nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như vấn đề pháp luật doanh nghiệp cần được tư vấn, hỗ trợ. Quý bạn đọc vui lòng liên hệ công ty Luật NVCS qua Hotline: 0916303656

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-AC

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Xem Thêm : Sang nhượng cửa hàng, sang quán, mặt bằng tại Hà Nội

“Về việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty”

—————————————————

Có thể bạn quan tâm: Viết Đơn Xin Chuyển Trường

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
  • Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN
  • – Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường số ngày ……./……/2019.

QUYẾT NGHỊ

  1. Chấp thuận phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN với nội dung như sau:

– Hình thức tăng: phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

+ Phát hành thêm: 2.658.744 cổ phần (Hai triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, bảy trăm bốn mươi bốn cổ phần).

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)

+ Tương đương với số tiền: 26.587.440.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, năm trăm tám mươi bảy triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

Trong đó:

1.1. Phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu:

– Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;

– Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/Cổ phần;

– Số lượng cổ phần chào bán: 1.918.004 cổ phần (Một triệu, chín trăm mười tám nghìn, không trăm linh bốn cổ phần)

1.2. Phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:

Nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua: 740.740 cổ phần phổ thông, tương đương với số tiền: 7.407.400.000 đồng (Bảy tỷ, bốn trăm linh bảy triệu, bốn trăm nghìn đồng), cụ thể:

Có thể bạn quan tâm: Địa Danh Du Lịch Của Ninh Bình Có 14 Chữ

Xem Thêm : 1999+ Vay Tiền Nóng Gấp Trong Ngày, Thủ Tục Đơn Giản

Ông ……..đăng ký mua 740.740 cổ phần, tương đương 7.407.400.000 đồng (Bảy tỷ, bốn trăm linh bảy triệu, bốn trăm nghìn đồng);

1.3. Thời gian thực hiện: Năm 2019.

– Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt chào bán.

1.4. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần (dự kiến 26.587.440.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, năm trăm tám mươi bảy triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)) sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung vốn điều lệ.

  1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng trực thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

– Các Cổ đông;

– Lưu VT, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Có thể bạn quan tâm: Tiểu sử và sức mạnh Giáo sư X – Charler Xavier

Nguồn: https://firstreal.com.vn
Danh mục: Tài Chính

Related Posts

Bài 1: Báo động tình trạng hoang phí của giới trẻ

Bài 1: Báo động tình trạng hoang phí của giới trẻ

thực trạng tiêu tiền của giới trẻ

Những nỗi lo khi nộp tiền mặt tại ATM – Gutina

nộp tiền tại cây atm mb bị lỗi

600000 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam | Đổi 600000 USD VND

600000 Đô la Mỹ đến Đồng việt nam | Đổi 600000 USD VND

600.000 usd bằng bao nhiêu tiền việt nam

Tiền tố trong tiếng Anh: Bí quyết để hack hàng nghìn từ vựng – Flyer.vn

Tiền tố trong tiếng Anh: Bí quyết để hack hàng nghìn từ vựng – Flyer.vn

tiền tố post

Ngân hàng nhà nước có phát hành tiền mới 700k không? – VVC.VN

tiền 700k việt nam

Mức phạt tiền thuế chậm nộp? Cách tính và cách hạch toán?

Mức phạt tiền thuế chậm nộp? Cách tính và cách hạch toán?

cách tính tiền chậm nộp thuế gtgt 2021